Podmínky založení akciové společnosti

akciové společnosti

Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se skládá z akcií. Samotná společnost poté ručí za své závazky celým svým majetkem, nikoliv majetkem akcionářů. I proto se jedná o nejrozšířenější právní formu podnikání. Vzniku akciové společnosti musí předcházet její založení, při kterém je třeba dodržet několik podmínek.

Akciová společnost může být založena jedním nebo více zakladateli, přičemž se může jednat jak o osobu fyzickou, tak o osobu právnickou. K založení společnosti je poté nutné přijetí tzv. stanov, které musí mít charakter veřejné listiny. Tyto stanovy musí obsahovat název společnosti, jehož součástí musí být označení „akciová společnost“ nebo „a.s.“, zároveň nesmí být stejný nebo zaměnitelný název již zapsán v obchodním rejstříku (lze zkontrolovat na justice.cz).

Další podmínky

akciová společnostDále musí stanovy obsahovat sídlo společnosti a předmět jejího podnikání, přičemž přesné označení živností se do stanov uvede podle živnostenského zákona. Dalším bodem stanov je výše základního kapitálu, která činí nejméně 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR, v případě založení společnosti s veřejným úpisem, neboli s veřejnou nabídkou, je minimální výše základního kapitálu 20 000 000 Kč. Pokud je ke složení základního kapitálu použito nepeněžního vkladu, musí mít hospodářsky zjistitelnou hodnotu a zároveň musí být tyto vklady oceněny znalcem. Rovněž musí být stanoven počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií.

V případě založení společnosti na základě výzvy k upisování akcií musí poté být zakladatelem splaceno alespoň 30 % hodnoty upsaných akcií, případně i emisní ážio a to nejpozději do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Ten může být podán po sepsání stanov a složení základního kapitálu do banky (formulář „návrh na zápis akciové společnosti“ si můžete prohlédnout zde: penize.cz/file/259885-zapis-do-obchodniho-rejstriku-akciova-spolecnost). Akciová společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.