Na vlastníky bytů čekají změny v novém roce

Od ledna nabude platnosti nový občanský zákazník (NOZ), který sebou přinese podstatné změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

Novinek, které se dotknou vašeho SVJ je celá řada proto uvedeme aspoň některé. Naneštěstí vlastníci nemusí kvůli nabytí platnosti NOZ něco nezbytně dělat a na reakci mají dostatek času. Hlavním problémem v mnoha SVJ je hlasování. Jedním z faktorů proč se tak děje je častá neúčast na hlasování a mnohdy je tak těžké odhlasovat některá rozhodnutí.

NOZ nemění počet účastníku, proto aby bylo shromáždění bylo usnášení schopné. Bude tedy potřeba stále, aby byli přítomni vlastníci, kteří mají většinu hlasů. Nové je ale to, že k odsouhlasení většiny záležitostí bude stačit souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků. Dnes podoba zákona stanovuje určitá kvora pro přijetí usnesení podle toho, o čem se hlasuje. U běžných záležitostí stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných majitelů. Naproti tomu pro větší a podstatné změny jako rekonstrukce či modernizace domu je zapotřebí nadpoloviční většiny všech vlastníků. Často byl tak problém schválit například zateplení či jiné úpravy.

Mezi další aspekty, které NOZ nově upravuje, jsou práva a povinnosti vlastníků jednotek. Mezi novinku patří, že vlastník je nejen oprávněn používat byt a společné prostory, ale je povinen ho i udržovat. Nový zákon dále předkládá vlastníkovi širší oznamovací povinnost vůči společenství. Vlastník jednotky tak musí například upozornit na změny počtu osob v domácnosti a to bez zbytečného odkladu. Totéž platí i v případě kdy vlastník poskytne byt někomu jinému k užívání.

Jak vyplývá z článku, NOZ výrazně mění význam stanov pro společenství. V novém roce to tedy bude jen z důležitých dokumentů pro společenství.